Javascript如何随机排列数组Array并随机取其中一个元素

已收录   阅读次数: 646
2021-10-2709:48:00 发表评论
摘要

伯衡君在开发游戏的过程中,时常会遇到这样一个问题,就是要在指定数组Array中随机排列这组数据,并且要从中随机取值,那么问题来了,该如何处理这种问题呢,伯衡君就以Javascript这门编程语言为例,介绍如何处理这样的问题好了,于是就有了这篇文章……

分享至:
Javascript如何随机排列数组Array并随机取其中一个元素

开篇寄语

伯衡君在开发游戏的过程中,时常会遇到这样一个问题,就是要在指定数组Array中随机排列这组数据,并且要从中随机取值,那么问题来了,该如何处理这种问题呢,伯衡君就以Javascript这门编程语言为例,介绍如何处理这样的问题好了,于是就有了这篇文章。

其他编程语言处理

内容详情

给定一个数组,比如:

var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

如何处理?肯定是需要遍历这个数组,之后将里面的各个数值的index位置改变,势必会用到Math.random(),之后按照这样的思想,可以这样解决:

function shuffle(arr) {
  for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]];
  }
  return arr;
}

然后输出结果就会变成这样:

shuffle(arr);
//输出结果为:[9, 0, 8, 3, 2, 7, 1, 4, 5, 6]

你甚至还可以将它构建为处理数组的一种方法,就像arr.map,arr.filter等,方法如下:

Object.defineProperty(Array.prototype, 'shuffle', {
  value: function() {
    for (let i = this.length - 1; i > 0; i--) {
      const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
      [this[i], this[j]] = [this[j], this[i]];
    }
    return this;
  }
});

//或者用这种方式构建

Array.prototype.shuffle = function(arr){
  for (let i = this.length - 1; i > 0; i--) {
    const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
    [this[i], this[j]] = [this[j], this[i]];
  }
  return this;
}

之后,就可以在实际应用中这样使用:

arr.shuffle()
//输出结果为:[4, 9, 6, 8, 0, 2, 7, 5, 3, 1]

接下来是从数组取随机数,这就比较简单了,代码如下:

arr[Math.floor(Math.random()*arr.length)];

总结

总之,处理问题的时候,就要将之分解为一步步可以执行的操作,将困难问题简单化,这些问题就能迎刃而解了。

 • 我的微信
 • 微信扫一扫加好友
 • weinxin
 • 我的微信公众号
 • 扫描关注公众号
 • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: